/
အရပ္ဘက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္း
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မွုနွင့္အမိ်ုးသမီးမ်ား၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွု
လယ္ယာေျမလုယက္မွု/တရားမဝင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း
လူမ်ိုးစုမ်ား အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ျငိ္မ္းျခင္းနွင့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးစနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရး
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင္႔လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိုးေဖာက္မႉမ်ားအားေစာင္႔ၾကည္႔ၿခင္း
ပဋိပကၡမ်ားအား ျကိုတင္ကာကြယ္ျခင္း နွင့္ ဖ်န္ေျဖျခင္း
စည္းရံုးလွု့ံေဆာ္ျခင္း
၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ